آزمون گرافیک – کورل دراو

این آزمون فقط یکبار برگزار میگردد!! و در پایان نتیجه به شما اعلام خواهد شد.

شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.