تایپ رایانه ای

آزمون درس تایپ رایانه ای

این آزمون بصورت تستی برگزار می گردد. در پایان نتیجه آزمون به شما اعلام خواهد شد.

شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.